Pazartesi, Temmuz 24Av. Ahmet A. Bektaş
istanbul avukat

Hukuki Bilgiler

Hayatın her alanında işinize yarayacak pratik hukuki bilgilerin paylaşıldığı kategoridir.

Eser Sözleşmesi Nedir ?

Eser Sözleşmesi Nedir ?

Hukuki Bilgiler
Eser sözleşmesi taraflardan birinin belli bir işi yapma diğer tarafın ise belli bir para ödeme borcu altına girdiği Türk borçlar kanununda düzenlenen bir sözleşme türüdür. Eser sözleşmesinde işi alan kişiye yüklenici, işi yapan, taahhüt eden (müteahhit) denilirken işi yaptıran kişiye iş sahibi denilmektedir. Eğer yüklenici yani işi yapan kişi sözleşmede aksine bir hüküm yoksa ve işi bir başkasına yaptırıyorsa bu kişiye de alt yüklenici veya taşeron denilmektedir.Eser sözleşmesinde yüklenici sözleşme kapsamında üstlendiği işi sözleşme şartlarına uygun bir şekilde, şartnamede belirtilen niteliklerde ve sürede yaparak iş sahibine teslim etmekle sorumludur. İşin yapımı öncesinde veya sırasında meydana gelen atipik durumları iş sahibine bildirmekle yükümlüdür. Örneğin yapacağı için yasal me
Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Hukuki Bilgiler
Kiracı tahliye taahhütnamesi kiralayanın tek taraflı irade beyanıyla meydana gelir ve belirlenen tarihte kiralanan mecurun tahliyesini zorunlu hale getirir. Kira kontratı normal şartlarda belirli veya belirsiz süreli olarak yapılabilir ve bu sözleşme aksi hüküm yoksa süre sonunda kendiliğinden yenilenmiş kabul edilir. Kiraya verenin kiralayanın tahliyesini sağlayabilmesi için kanunda aranan şartların mevcut olması gerekir. İşte bu noktada devreye tahliye taahhüdü girmektedir. Kira sözleşmesi ister belirli ister belirsiz süreli olsun eğer kiraya veren kiralayandan usulüne uygun bir tahliye taahhütnamesi aldıysa taahhütnamede belirlenen süre dolduğunda hiç bir kayd u şart ileri sürmeden kiralayanı mecurdan tahliye edebilir. Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Yapılır Tahliye taahhütnamesi tek tara
Geçit Hakkı Davası ve Görevli Mahkeme

Geçit Hakkı Davası ve Görevli Mahkeme

Hukuki Bilgiler
Geçit hakkı davası uygulamada zorunlu geçit hakkı olarak da bilinmekte, yola çıkışı olmayan gayrimenkul sahibinin yol ile arasındaki komşu parsellerden kendi parseli lehine Türk Medeni Kanunu hükümleri gereği zorunlu geçit hakkı elde etmesini sağlayan bir dava türüdür.Geçit hakkı yola çıkışı olmayan arsa veya tarla sahibinin yola çıkabileceği komşu parselin malikine karşı açılır. Geçit hakkı davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Mahkeme fen bilirkişisi ve taşınmazın türüne göre arsa ise inşaat mühendisi, tarla ise ziraat mühendisi ile birlikte mahallinde keşif yaparak fen bilirkişisinden davacının taşınmazından yola çıkabileceği alternatif yollar belirlemesini ister. Diğer bilirkişi de belirlenen bu yollar için ödenmesi gereken geçit bedellerini tespit eder.Geçit hak
İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar Tazminatı Hesaplama

Hukuki Bilgiler, İş Hukuku
Aşağıda yer alan ihbar tazminatı hesaplama uygulamasını kullanarak ne kadar ihbar tazminatına hak kazandığınızı hesaplayabilir ve işverenden ihbar tazminatı talep ederken veya ihbar tazminatı talepli dava açarken bu verileri esas alabilirsiniz. İhbar tazminatı talebinizi işverene ihtarname çekerek talep edebilirsiniz. İhtarnameye cevap alamamanız halinde iş mahkemesinde ihbar tazminatı talepli dava açmanız mümkündür. Bu durumda iş hukuku konusunda uzman bir avukatın yardımına başvurmanızı tavsiye ederiz. İhbar Tazminatı Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedecek tarafın kanunda belirtilen sürelerle sözleşmenin fesih tarihinden önce fesih iradesini karşı tarafa aktarması gerekmektedir. Bu yükümlülük hem işçi hem de işveren için geçerlidir. Haklı nedenle fe
Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Hukuki Bilgiler, İş Hukuku
Aşağıda yer alan kıdem tazminatı hesaplama uygulaması ile hak ettiğiniz kıdem tazminatı miktarını hesaplayabilirsiniz. 1 yıl kıdemini dolduran işçi kanunda yer alan şartlara uygun bir şekilde çalışmasını sona erdirmiş olması halinde kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı en az 1 yıllık kıdeme sahip olan işçinin haklı nedenle fesih, emeklilik, maluliyet, askerlik veya kadınlar için evlilik gibi sebeplerden bir tanesi ile iş akdini sona erdirerek işten ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanır. İş sözleşmesinin sona erdiği tarihte kıdem tazminatı muaccel hale gelir ve işveren tarafından işçiye ödenmesi gerekir.İşçi kıdem tazminatının ödenmemesi halinde işverene karşı tazminat davası açabilir. Kıdem tazminatı talebi iş mahkemesi veya iş mahkemesinin bulunma