Eser Sözleşmesi Götürü Bedel Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

  1. Hukuk Dairesi

Esas No : 2016/597

Karar No : 2017/2013

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedelinin tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın iptâline ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulü ile 2.353,00 TL üzerinden itirazın iptâli ile takibin devamına dair verilen hüküm davacı vekilince temyiz olunmuştur.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Taraflar arasında imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı BK’nın 365. maddesinde öngörülen “götürü bedel” eser sözleşmesi ilişkisi kurulmuştur. Sözleşmenin bedeli konusunda uyuşmazlık varsa da,  taraflar arasında imzası inkâr edilmeyen sözleşmede bedel götürü olarak 47.000,00 TL, ilave işler için de 3.000,00 TL kararlaştırılmıştır. Öte yandan ayrıca hüküm bulunmadığından KDV’nin de sözleşme bedeline dahil olduğu anlaşılmaktadır. Götürü bedel sözleşmelerde yüklenicinin hak ettiği iş bedelinin belirlenebilmesi için saptanan ayıp ve eksikler gözetilip fiziki oran kurulup, sözleşme bedeline uygulanması gerekmektedir. Davacı sözleşmenin 68.900,00 TL bedelle imzalandığını, 34.900,00 TL’nin ödendiğini, davalının bakiye kısmı ödemediğini ileri sürmüş, davalı ise, sözleşmenin 47.000,00 TL götürü bedel olup, 2.100,00 TL’ye fazladan (0) ilave edildiğini ileri sürmüş, inşaatın eksik ve ayıplı olduğuna ilişkin tespit yaptırdıklarını, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Sözleşmenin 47.000,00 TL götürü bedel olduğu ilave işlerin de 3.000,00 TL’ye yapılacağı mahkemenin de kabulündedir.

Ne var ki, mahkemece yapılan araştırma ve inceleme yeterli olmadığı gibi alınan bilirkişi raporu da hüküm tesisine elverişli değildir. Öte yandan mahkemece alınan 25.05.2015 tarihli 2. bilirkişi raporunda imzası bulunan Naim Gökdemir’in tespit dosyasındaki raporda da imzası bulunduğu gözetilmemiştir. Bu nedenle bu raporlara dayalı olarak karar verilmesi doğru değildir.

Bu nedenlerle mahkemece yapılacak iş, az yukarıdaki ilkeler gözetilerek birinci bilirkişi kurulundan, ek rapor alınarak davacı yüklenicinin yapmış olduğu imalâtın eksik ve ayıplar gözetilerek tüm işe göre  fiziki oranı saptanmalı, bu fiziki oran iş bedeli olan 50.000,00 TL’ye  uygulanarak hak ettiği iş bedeli bulunmalı, ihtilâfsız ödeme olan 34.900,00 TL mahsup edilerek bakiye bedel üzerinden itirazın iptâline karar vermekten ibarettir.

Eksik araştırma ve hatalı değerlendirme ile karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 10.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Eser Sözleşmesi Götürü Bedel Yargıtay Kararı
5 (100%) 1 vote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir