Blog

Yargılama Esnasında Eksik Harcın Tamamlanması

15. Hukuk Dairesi         2016/2172 E.  ,  2017/1871 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından duruşma istenmiş ise de davetiye masrafı bulunmadığından duruşma isteğinin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl […]

Daha fazlasını oku...
denetimli serbestlik yasası

Denetimli Serbestlik Yasası

Denetimli Serbestlik Yasası 03/07/2005 tarihinde kabul edilerek 20/07/2005 tarih ve 25881 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’dur. Kanun’unda Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin soruşturma, kovuşturma, kovuşturma sonrası, salıverilme sonrası görevleri, koruma kurulları ve danışma kurullarının görev ve yetkileri sayılmıştır. Denetimli Serbestlik Yasası Tam Metni WORD – PDF Denetimli serbestlik ceza soruşturma ve kovuşturma […]

Daha fazlasını oku...
sınai mülkiyet kanunu

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Tam Metni

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  22/12/2016 tarihinde kabul edilerek 10/01/2017 tarihinde 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sınai Mülkiyet Kanunu sınai mülkiyet hukukunun ürünleri olan marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım hakkında yasal düzenlemeleri içermektedir. Daha öncesinde Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gibi […]

Daha fazlasını oku...

Malpraktis Davaları ve Hekimin Cezai Sorumluluğu

Malpraktis kelime manası bakımından yanlış uygulama anlamına gelmekle birlikte esasen diğer tüm meslekler için söz konusu olabilmektedir. Ancak malpraktis dendiğinde akla ilk olarak hekimin cezai sorumluluğu ve malpraktis davaları gelmektedir. Malpraktis Davaları Malpraktis davaları hekimin veya diğer sağlık çalışanlarının tedavi sürecinde kendilerine kusur atfedilebilecek bir yanlış tedavi neticesinde hastanın durumunun ağırlaşmasına veya ölümüne sebebiyet vermeleri neticesinde […]

Daha fazlasını oku...

İş Kazası Maddi Manevi Tazminat Zamanaşımı Süresi

Aşağıdaki Yargıtay Kararı’nda iş kazasına bağlı geçici iş göremezlik halinde talep edilebilecek maddi manevi tazminat talebi bakımından zamanaşımı süresinin hangi tarihten itibaren başlayacağı tartışılmıştır. Hukuk Genel Kurulu         2014/2372 E.  ,  2017/379 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Sıfatıyla) Taraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Tavşanlı 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesince […]

Daha fazlasını oku...