Null


A K A D E M İ K   M A K A L E L E R İ M

§

Tutuklamaya Alternatif Bir Koruma Tedbiri "Adli Kontrol", İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:89, Sayı:2015/2, İstanbul, 2015, [PDF]

§

Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel Başvuru Yolu, İstanbul Fikir Enstitüsü, http://www.istanbulfikirenstitusu.com/, 2015, [PDF]

§

Suçların İçtimaı, İstanbul Fikir Enstitüsü, http://www.istanbulfikirenstitusu.com/, 2015, [PDF]

§

İ N T E R N E T T E   Y A Y I N L A N A N  Y A Z I L A R I M

§

Adli Kontrol Koruma Tedbiri, Hukuk Sokağı, 2014, [Tam Metin]

§

Yeni Tüketici Kanunu Kapsamında Ayıplı Mal Ve Tüketicinin Hakları, İstanbul Fikir Enstitüsü, http://www.istanbulfikirenstitusu.com/, 2014, [Tam Metin]

§

Yeni Tüketici Kanunu Kapsamında Mesafeli Satım Sözleşmesi, Hukuk Sokağı, 2014, [Tam Metin]

§

Miras Hukukunda Artmirasçı Atama Uygulaması, http://www.bahadirhan.com/, 2014, [Tam Metin]

§

Markalarda Sessiz Kalm ak Suretiyle Hak Kaybı, http://www.bahadirhan.com/, 2013, [Tam Metin]

§

Türk Hukukunda Genel İşlem Koşulu Ve Haksız Şart, http://www.bahadirhan.com/, 2013, [Tam Metin]

§


E - K İ T A P L A R I M

§

Fikrî Mülkiyet Hukuku Ders Notları, http://www.bahadirhan.com/, 2011, [PDF]

§


Bahadırhan Tabak


w w w . b a h a d i r h a n . c o m

8 Bilgi