Gayrimenkul Üzerinde Bulunan Haczi Kaldırma

Borçlu hakkında başlatılan bir icra takibi sonucunda tapuda borçluya ait bir gayrimenkulün var olduğu icra dairesince tespit edilmiş olması halinde bu gayrimenkul üzerine haciz konabilmektedir.

Ancak İcra İflas Kanunu bu konuda borçluyu koruyucu bir hüküm getirmektedir. O da, borçlunun haline münasip evinin haczedilemeyeceği hükmüdür. Borçlunun haline münasip evi borçlunun bir adet evi olması ve bu evinde ailesiyle birlikte yaşıyor olması halinde söz konusu olur.

Eğer borçlunun birden fazla evi varsa veya borçlunun bir adet evi olmakla birlikte bu ev lüks denebilecek kategoride bir evse, bu ev üzerine haciz konabilir, evin satılması sonucu elde edilen paradan haline münasip bir ev alacak kadar miktar borçluya verilir.

Konut finansmanı sonucu alınan evlerle ilgili olarak söylenmesi gereken husus ise; konut finansmanı sözleşmesinde taksitlerden birinin ödenmemesi halinde tüm borcun muaccel hale geleceği hükmünün yer alması ve bu taksitlerden en az ikisinin arka arkaya ödenmemesi halinde borçlu aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi gerçekleştirilebilir ve ipotekli evin satışı gerçekleştirilebilir.

Alacaklının muvafakati veya borcun tamamıyla ödenmesi halinde gayrimenkul üzerindeki haciz icra dairesi kanalıyla kaldırılabilir.

Komşuluk Hukuku Ve Rahatsız Eden Komşu

rahatsız eden komşu

Şehir hayatında en sık rastlanılan problemlerden biri komşular arasında çıkan problemlerdir. Aynı bina veya aynı site yaşamanın getirdiği bir takım uyuşmazlıklar, rahatsızlıklar sıkça meydana gelebilmektedir. Bu durum o dereceye varabilmektedir ki insanlar sırf rahatsız eden komşu sebebiyle evlerini satarak taşınmayı bile düşünebilmektedir.

Komşularla yaşanılan problemler ve rahatsızlıklarda ilk yol olarak iletişim kurulmalı ve rahatsızlıklar dile getirilerek çözüm yolları aranmalıdır. Çözüm bulunamaması halinde apartman veya site yönetimi rahatsız eden komşu ile ilgili olarak haberdar edilmelidir. Sonuç yine olumsuz olursa bu konuda polise müracaat edilebilir. Bu durumda polis bizzat kendisi gelerek ilgili komşuya uyarıda bulunabilir.

Aşırı gürültüden rahatsız olunması halinde bazı belediyelerce kurulan gürültünün seviyesinin tespiti hizmetinden yararlanılarak gürültü seviyesi desibel bazında tespit ettirilebilir. Desibel seviyesi olması gerekenin üstünde ise cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunularak Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası verilmesi söz konusu olabilir.

Konut Kredisi İle Arsa İşyeri Almak Mümkün müdür ?

Konut kredisi ile arsa veya işyeri alınıp alınamayacağı sıkça sorulan sorular arasında gelmektedir. Ancak morgage diye de adlandırılan konut kredisi ile ne işyeri ne de arsa alınabilmektedir.

Konut kredisi beraberinde bir takım vergi ve faiz indirimlerini getirmektedir. Tamamen kişilerin mesken amaçlı gayrimenkuller edinmeleri maksatlı düzenlenmiş olan bu kredilerle işyeri veya arsa almak mümkün değildir.

Arsalar veya işyerleri de bankalar tarafından kredilendirilebilmektedir ancak bunlar morgage yani konut kredisi kapsamında değil bazı bankalarda bireysel kredi bazı bankalarda ise ticari kredi adı altında verilmektedir ve konut kredisinden farklı düzenlemelere sahiptir. Vergi muafiyeti vs. burada söz konusu olmamaktadır.

Gayrimenkul Satış İptali Sebepleri

Gayrimenkul satış iptali sebebi olabilecek konuların başında yaşlılık ve aile konutu gelmektedir. Bu iki konu sebebiyle gayrimenkulün satışının daha sonradan iptali gündeme gelebilir.

65 yaşından büyük olan kişilerin gayrimenkul satışı yaparken hastaneden akıl sağlıklarının yerinde olduğuna dair rapor almaları gerekir. Eğer bu rapor alınmadan satış işlemi yapılmış ise ve daha sonra yaşlılık sebebiyle satıcının akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilirse ve rapor da alınmamışsa satışın bu sebeple iptali mümkün olabilir.

Gayrimenkul satış iptali ile ilgili diğer neden de satış konusu gayrimenkulün ev konutu olmasıdır. Eğer satışı yapılacak konut ev konutu ise yani kişinin eşiyle birlikte yaşadığı ev satış yapılırken eşin muvafakati alınmış olmalıdır. Eğer eşin muvafakati alınmadan aile konutu satılırsa daha sonradan sırf bu sebeple satışın iptali gündeme gelebilir.

Gayrimenkul satışında daha sonradan bir iptal tehditiyle karşı karşıya kalmamak için bu iki hususa dikkat etmekte fayda var.

Gayrimenkulün Miras Yoluyla İntikali

Gayrimenkul sahibi bir kimsenin vefatı halinde geride kalanların bu gayrimenkulü üzerilerine alabilmeleri için öncelikle gerçekleştirmeleri gereken bir takım kanuni yükümlülükler bulunmaktadır. Bu işlemler gayrimenkulün intikali için tamamlanması gereken bir takım prosedürlerden oluşmaktadır.

Murisin vefatı halinde öncelikle mirasçılardan en az biri herhangi bir Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ölüm kağıdı ve aile nüfus kayıt tablosu ile başvurarak Veraset İlamı almalıdır. Veraset İlamı mirasçıların kimler olduğunu ve hangi oranda mirasçı olduklarını belirtir bir adli belgedir. Gayrimenkulün intikali bu oranlara göre veya yapılacak miras paylaşım sözleşmesine göre belirlenmektedir.

Bu arada gayrimenkullerin bulunduğu belediyeden ilgili gayrimenkule ait rayiç bedel gösterir belgeler alınır. Ölüm kağıdı, veraset ilamı, rayiç bedel gösterir evrak ve gayrimenkullere ait tapular ile birlikte Murisin son ikametgahının bulunduğu yerdeki Veraset Ve İntikal Vergi Dairesine başvurulur.

Vergi dairesinde murisin üzerinde herhangi  bir  vergi  borcu  bulunup  bulunmadığı,  varsa  tahsili, veraset ve intikal vergisi ve  damga  pulu  gibi  vergilerin  tahsilatı  yapılır.  (Eğer  mirasçılar birinci dereceden mirasçılar ise yani miras bırakanın sadece çocukları (alt soyu) ve eşi mirasçı ise veraset ve intikal vergisi alınmamakta sadece varsa murisin  vergi  borcu  ve  damga  pulu  vergisi  alınmaktadır. )

Vergisel işlemlerin tamamlanması ile vergi dairesi tapuya bir yazı yazarak gayrimenkullerin mirasçılar adına tescil edilmesini sağlar. Bu durumda tüm mirasçılar, mirasçılık oranları nispetinde gayrimenkuller üzerinde paylı malik olurlar. Mirasçılar mirası tapuda  yapacakları bir sözleşme ile paylaşabilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi gayrimenkulün intikali yasal oranlara veya sözleşme içeriğine göre gerçekleştir. Birden fazla gayrimenkul varsa hangi gayrimenkulün kime kalacağı hususunda miras paylaşım sözleşmesi önemlidir.

Mirasçılar arasında mirasın paylaşılması hususunda bir anlaşmazlık var ise mirasın paylaşılması için hukuk mahkemesinde ayrı bir dava daha açılması gerekecektir.  Bu  durumda varsa murisin vasiyeti de dikkate alınarak mahkeme kanuni kurallar ve  vasiyetname ölçüsünde mirası mirasçılar arasında paylaştıracaktır.